🌸پد روزانه
🌼مخصوص ترشحات روز های عادی
🌸مخصوص لکه بینی اواخر پریودی
🌼هردو طرف پارچه ی نخی
🌸 قسمت داخلی و میانی پارچه ی نخ پنبه ای را قدرت آبگیری عالی
🌼در دوسایز موجوده
🌼 دارای رنگ بندی شامل سفید ساده و رنگی و طرحدار و زمینه تیره ی طرحدار